Er is geen precieze definitie van het begrip duurzame oplossing, die kan bestaan in:

  • een gezinshereniging,
  • een terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar hij gemachtigd is te verblijven of hem verblijf werd toegestaan,
  • een machtiging tot onbeperkt verblijf in België.

Als de duurzame oplossing bestaat in een terugkeer naar het land van herkomst, moeten bepaalde garanties nagegaan worden:

  • gepaste opvang en zorg voor de minderjarige naargelang de behoeften die inherent zijn aan zijn leeftijd en graad van autonomie,
  • ofwel opvang door zijn ouders of door andere volwassenen die zich over hem zullen ontfermen,
  • ofwel opvang door gouvernementele of niet-gouvernementele instanties.

De voogd draagt bij tot het vinden van een duurzame oplossing, gebaseerd op een individuele beoordeling van het hoger belang van het kind.

Hij betrekt de minderjarige bij de uitwerking van diens levensproject op lange termijn.

Het "levensproject" is een individueel hulpmiddel dat de uitoefening van de rechten van de minderjarige moet waarborgen en dat rekening houdt met een aantal gegevens:

  • het profiel van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling,
  • de verwachtingen van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling,
  • de mogelijkheden voor de minderjarige in het land van opvang en zijn land van herkomst.

Die opdracht wordt gezamenlijk uitgeoefend met de dienst Voogdij

De voogd moet de verschillende aspecten van het "levensproject" meedelen aan de maatschappelijk werkers in het licht van de voorstellen voor een duurzame oplossing.

Uiteindelijk is de Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd om te beslissen over de duurzame oplossing voor de situatie van de minderjarige.