Een reportage over een gevangenis maken

In een geest van transparantie zet het DG Penitentiaire Inrichtingen de deur van zijn inrichtingen open voor de pers. Er gelden weliswaar enkele voorwaarden. Het DG geeft enkel toelating voor een reportage indien zij rechtstreeks verband houdt met een gevangenisthema. Het kan gaan om algemene thema’s (overbevolking, veiligheid, taken van het personeel, dagelijks leven, ...), specifieke projecten (opleidingen, opvang van bepaalde categorieën van gedetineerden zoals verslaafden of seksuele delinquenten, ...) of heel aparte items (concerten, theatervoorstellingen, ...). Doorgaans werkt het DG enkel samen met professionele journalisten die werken voor louter informatieve uitzendingen.

Een aanvraag indienen

U richt uw aanvraag (bij voorkeur) per mail of per brief aan:

Tom Van Wynsberge
Woordvoerder a.i. gevangenissen
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
tom.vanwynsberge@just.fgov.be 

Verduidelijk in uw aanvraag zoveel mogelijk

  • het thema dat u wil behandelen
  • het medium waarvoor u werkt
  • de eventuele praktische modaliteiten, zoals de gevangenis waar u uw reportage wil maken
  • het aantal betrokken personen
  • of u gedetineerden/personeelsleden wil interviewen

Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt u een mail met verduidelijking van de voorwaarden die u moet naleven. U dient dan contact op te nemen met de directie van de desbetreffende gevangenis om samen de praktische modaliteiten te bespreken. De gevangenisdirectie heeft in elk geval het laatste woord. Als uw aanvraag geweigerd wordt, krijgt u hiervan eveneens per mail bericht, samen met de redenen voor de weigering.

Een personeelslid interviewen

Zolang het interview afgenomen wordt buiten de gevangenismuren hebben de personeelsleden geen bijzondere toelating nodig om antwoord te geven op uw vragen.

Een gedetineerde interviewen

U mag een gedetineerde enkel interviewen in het kader van een reportage over een gevangenisthema. U dient de aanvraag daarvoor in volgens de gebruikelijke regels. Wanneer de reportage rechtstreeks betrekking heeft op het individuele dossier van de gedetineerde, wordt geen toelating gegeven, behalve bij hoge uitzondering. Die regel belet u niet om schriftelijke correspondentie met gedetineerden te onderhouden.

Anonimiteit van de gedetineerde

Wij laten geenszins toe dat u de naam van een geïnterviewde gedetineerde vermeldt. We opteren voor anonimiteit en onherkenbaarheid van elke gedetineerde, gezien we o.a. rekening houden met andere belangen, zoals de belangen van de slachtoffers. Indien hierop een uitzondering wordt toegestaan, dient de gedetineerde hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Voor al uw vragen

Tom Van Wynsberge
Woordvoerder a.i. gevangenissen
Postadres: Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
tom.vanwynsberge@just.fgov.be 
M 0496 58 15 59