Uw beschermingsdossier beheren

Ga naar de tool

Wat is het CRBP?

Sinds 1 september 2014 geldt er een nieuwe regeling voor de bescherming van volwassenen, waarmee wordt beoogd hun autonomie zoveel mogelijk te waarborgen. Die kan betrekking hebben op de praktische aspecten (het beheer van hun goederen) en op de menselijke aspecten (de zorgverlening aan de persoon), of op beide.

Het Centraal register van bescherming van de personen is een e-service en is ingevoerd om de procedure te vereenvoudigen en zo toegankelijker te maken. 

Waarvoor dient het?

U kunt bij verzoekschrift een verzoek om bescherming indienen, maar ook uw dossier beheren tijdens de volledige procedure of follow-up ervan.

 • U krijgt een lijst van uw dossiers alsook een chronologisch overzicht van alle beschikkingen, verslagen, documenten en correspondentie die daarop betrekking hebben.
 • U kunt de status van uw dossier altijd en overal raadplegen (lopend, in afwachting of in opmaak). 
 • Wordt uw dossier bijgewerkt, dan wordt er automatisch een bericht gestuurd naar uw e-mailadres.
 • Om veiligheids- en privacyredenen krijgt u de documenten niet per e-mail doorgestuurd, maar ontvangt u een kennisgeving waarin een link staat. Via die link kunt u de documenten na identificatie raadplegen en downloaden. 
 • U kunt eenvoudig wijzigingen aanvragen (bijvoorbeeld met betrekking tot de bewindvoerder of de partijen), de agenda van uw dossier raadplegen, formulieren indienen, enz.

Wie moet het gebruiken?

Iedereen die een verzoek met betrekking tot de rechterlijke bescherming van een persoon indient, moet dat via het register doen.

In het kader van het beheer, de behandeling of de follow-up van een specifiek dossier inzake rechterlijke bescherming:

 • magistraten en griffies;
 • advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders;
 • stichtingen die als bewindvoerder optreden;
 • alle andere personen die in het register zijn ingeschreven.

Wie kan toegang krijgen tot dit register?

Behalve degenen die het register moeten gebruiken:

 • de bewindvoerders;
 • de beschermde of te beschermen persoon;
 • de erfgenamen van de beschermde of te beschermen persoon;
 • de vertrouwenspersoon;
 • de partijen in de procedure.

Elektronisch een verzoek indienen en het dossier beheren

Online/via de website

Ga naar de tool

Meld u aan met uw e-ID of via itsme®.

Op de startpagina van de e-service vindt u een lijst van de documenten en informatie die nodig zijn om alle stappen te volbrengen (gegevens van de partijen, medisch attest van de te beschermen persoon, enz.)

Wanneer u een verzoek indient, moet u de gegevens van de persoon en de partijen opgeven en vervolgens de nodige documenten toevoegen. Nadat u hebt ingediend, krijgt u een samenvatting van uw verzoek.

Bij de griffie

Als u hulp nodig hebt om de e-service te gebruiken of persoonlijk geen toegang hebt tot het internet, neem dan contact op met de griffier van het vredegerecht.

In elk vredegerecht zijn er pc-kiosken waarmee u uw verzoekschrift kunt indienen of uw onlinedossier kunt beheren. 

De griffier kan u bijstaan bij praktische of informatieve vragen rond de indiening van uw verzoek of bij het beheer of de follow-up van een bestaand dossier. De griffier kan en mag u echter geen juridisch advies verlenen. De gegevens van de griffies van de vredegerechten vindt u op de website van de hoven en rechtbanken

Opmerking: u kunt bij gelijk welk vredegerecht terecht om uw verzoek in te dienen.

Is de e-service verplicht? 

 • Sinds 1 juni 2021 worden alle nieuwe verzoeken (ook alle verzoeken binnen een bestaand beschermingsdossier) in principe digitaal ingediend. 
 • Als familiaal, niet-professioneel bewindvoerder, kan u in principe het beheer van bestaande dossiers op papier voortzetten maar de e-service biedt u tal van voordelen om dat efficiënter te doen. Voor professionele bewindvoerders is het digitaal beheer hoe dan ook verplicht.
 • Wie minder digitaal onderlegd is, kan terecht bij de griffies van de vredegerechten. 
 • In geval van overmacht (door een technische panne) bv., blijft het mogelijk om dringende handelingen op papier te verrichten. De overheid doet er uiteraard alles aan om de continuïteit van het systeem te verzekeren. 

Hulp nodig?

 • Raadpleeg de lijst van veelgestelde vragen (FAQ).
 • Technische problemen? Bel 02 278 55 60 en druk “3”.
 • Op elk tabblad van de applicatie vindt u een e-learning video waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u een dossier in het Centraal register van de bescherming van de personen (CRBP) kunt aanmaken en beheren.

Prijs

U kunt gratis gebruik maken van de e-service.

Wanneer u het verzoek indient, kan echter een bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand worden gevraagd. Wanneer de betaling bevestigd is, wordt de zaak ingeschreven op de rol van de bevoegde rechtbank. 

Opmerking: Als de verzoeker recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand, wordt deze bijdrage niet gevraagd. Het bewijs daarvan moet u in het systeem uploaden.

Als advocaat/notaris/instelling

Advocaten kunnen inloggen met hun advocatenkaart, met hun e-ID of via itsme®.
Notarissen en instellingen kunnen inloggen met hun ondernemingsnummer.
Wie zowel beroepshalve als persoonlijk toegang nodig heeft, kan zich steeds op de aangewezen manier identificeren.

Meer informatie

Lees meer over de bescherming van volwassenen op de website van de FOD Justitie.