Het Federaal Migratiecentrum (Myria) heeft op 12 oktober zijn nieuw jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel gepubliceerd. Daarin wordt gefocust op wenselijke initiatieven in het kader van de strijd tegen de uitbuiting van minderjarigen en tegen mensensmokkel. De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel houdt zich reeds grotendeels bezig met de uitvoering van bepaalde maatregelen.

Sinds mei 2015 moet een magistraat van het jeugdparket betrokken zijn bij de tweejaarlijkse lokale coördinatievergaderingen. Die worden georganiseerd door de magistraten gespecialiseerd in mensenhandel samen met de andere controlediensten. Dit nieuw gegeven moet ervoor zorgen dat bepaalde situaties van mensenhandel met minderjarige slachtoffers beter geïdentificeerd kunnen worden. De beslissing ligt in het verlengde van de evaluatie van het mechanisme ter bescherming van de minderjarige en meerderjarige slachtoffers. Het was de Interdepartementale Coördinatiecel die in 2011 en 2013 verantwoordelijk was voor die evaluatie. De bepaling werd ingevoerd in de nieuwe Col 01/2015.

Bovendien hebben de voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en het Fedasil-personeel opleidingen gekregen om hen te helpen als begeleider van die jongeren. Die initiatieven zullen worden voortgezet.

Actieplan ter bestrijding van mensenhandel 2015-2019

Het nieuwe actieplan ter bestrijding van mensenhandel, dat in juli 2015 werd gepubliceerd, voorziet in doorgedreven bewustmakings- en voorlichtingsacties in de sector van de jeugdzorg en de jeugdbescherming. Het doet dat in overleg met de gefedereerde entiteiten.

Aan dat plan zal een specifiek actieplan ter bestrijding van mensensmokkel worden toegevoegd. De mensenhandelproblematiek heeft allerminst aan belang ingeboet. Daarom is in 2011 een richtlijn inzake het strafrechtelijk beleid ter zake uitgevaardigd op initiatief van het College van procureurs-generaal en de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. In bepaalde opleidingen van de actoren die gespecialiseerd zijn in mensenhandel kwam ook het aspect mensensmokkel aan bod.

De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel fungeert als het nationale coördinatie-orgaan van het beleid ter zake. De minister van Justitie is de voorzitter van de cel.

Meer weten?

Het nieuwe actieplan en een overzichtsbrochure over het beleid inzake de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel vindt u hier.