Building Council of Europe

De Belgische Justitie neemt voldoende maatregelen om corruptie in eigen rangen tegen te gaan. Dat schrijft de GRECO, de Groep van Staten tegen Corruptie. Uit het jongste rapport van de anticorruptiewaakhond blijkt dat Justitie bijna alle zeven aanbevelingen heeft omgezet in concrete acties.

Samen met 47 andere landen is België al jaren lid van de GRECO. De Groep van Staten tegen Corruptie is het belangrijkste orgaan van de Raad van Europa en evalueert de maatregelen die landen nemen om corruptie te voorkomen. Ze houdt ook toezicht op de naleving ervan. Uit de evaluaties vloeien aanbevelingen voort, waarvan er minstens twee derden moeten zijn omgezet in afdoende maatregelen om te kunnen spreken van een succes. 

Momenteel lopen er twee evaluaties: de vierde cyclus en de vijfde cyclus

  • De vierde startte in 2014 en neemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat enerzijds en de rechters en openbare aanklagers anderzijds onder de loep.  
  • Cyclus vijf, gestart in 2020, is gericht op de strijd tegen corruptie binnen de uitvoerende macht (de federale ministers en hun kabinetten) en de federale politie.  

De recentste rapporten van beide cycli worden officieel gepubliceerd op 7 mei

Deontologische regels 

Uit het jongste rapport van cyclus vier blijkt dat Justitie zes van de zeven aanbevelingen heeft omgezet in concrete acties. De resterende aanbeveling wordt al gedeeltelijk uitgevoerd. De GRECO is het Belgische gerecht dan ook erkentelijk. 

"De rechters van de administratieve rechtbanken op federaal niveau zijn onderworpen aan deontologische regels”, klinkt het in het jongste rapport. “Het normatieve kader voor de organisatie van de werkingsverslagen van de rechtbanken en van het openbaar ministerie is ingesteld. De bevoegde tuchtrechtelijke instanties voor rechters en procureurs zijn versterkt en er wordt voortaan regelmatig gedetailleerde informatie daarover bekendgemaakt."

Eén werkpunt blijft over. “De harmonisering van de verdeling van rechtszaken over de verschillende rechters en rechtscolleges kan beter”, stipt de GRECO nog aan.